biuro@correct-bhp.pl

+48 600 58 60 13

Get Adobe Flash player

Szkolenia z zakresu bhp


Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie systematycznych  szkoleń z zakresu BHP dla zatrudnionych pracowników . Bez dokumentu poświadczającego ich odbycia żaden pracownik nie może podjąć pracy na wyznaczonym stanowisku.

W ramach naszej działalności oferujemy Państwu pełen zakres szkoleń wynikających
z obowiązujących przepisów oraz konsultacje w tym zakresie.

Są to między innymi:



·  instruktaż wstępny ogólny;

·  szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych;

·  szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych;

·  szkolenie okresowe bhp dla kadry inżynieryjno-technicznej;

·  szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych;

·  szkolenie okresowe bhp dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych;

·  kurs metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego;
·  szkolenie z zakresu profilaktyki wypadkowej i postępowania powypadkowego.

Podstawa prawna :  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz.1860, z późn.zm) pracodawca powinien zapewnić pracownikowi odbycie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na podstawie powyższego rozporządzenia szkolenia dzielimy na;

  • Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny oraz stanowiskowy)
  • Szkolenie okresowe

Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie:

  • Szkolenia wstępnego ogólnego ( instruktaż ogólny)
    Dotyczy:

ü  nowo zatrudnieniowych pracowników,

ü  studentów odbywających u pracodawcy praktykę studencką

ü  uczniów szkół zawodowych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu.

  • Szkolenia wstępnego na stanowisku pracy, (instruktaż stanowiskowy).

Instruktaż przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy:

ü  pracownika zatrudnionego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

ü  pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w powyższym punkcie,

ü  ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

Szkolenie okresowe któremu podlegają ;

·       osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;

·      pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;

·      pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;

·      pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby;

·      pracownicy administracyjno-biurowi.

Szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych należy przeprowadzać co najmniej raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, co najmniej raz w roku.
Dla osób będących pracodawcami , osób kierujących pracownikami, pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji, pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby szkolenia okresowe powinny być przeprowadzane co najmniej raz na 5 lat,
a w przypadku pracowników administracyjno-biurowych co najmniej raz na 6 lat.

W okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy szkolenie okresowe powinni odbyć pracodawcy oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści. Natomiast dla innych grup pracowników pierwsze szkolenia okresowe przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy.